ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਏ , ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਏ………..ਪਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੱਬਾ ਸਭ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ………….


Loading
0 0