ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਕਦੋ ਤੱਕ ਸ਼ਜਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅਸੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੈ


Loading
0 0