️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ ਸੂਰਜ ਦੇ ਤੇਜ ਵਰਗਿਆ ਵੇ… ਦਿਲ ਕਰੇ ਨਿਹਾਰੀ ਜਾਵਾਂ ਸੱਜਣਾ ਵੇ… ਪਰ ਿੲੱਕ ਥਾਵੇਂ ਨਾ ਖਲੋਵੇਂ ਤੂੰ… ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਏ… ਮੈਨ


Loading
0 0