ਜਿੰਨਾ ਕਾਬੂ ਖੁਦ ਤੇ ਤੂੰ ਪਾਉਦਾ ਜਾਏਗਾ ਓਨਾ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਤੋ ਖੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ⛺


Loading
0 0