ਸੋਹਣੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੋਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰੀਆ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ?ਗੁਡ ਨਾਇਟ?


Loading
2 0