?ਸੌ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੱਲ ਦੇ ਲਈ,,, ਪਰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਸਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਇਆ, ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ….. ??ਗੁੱਡ ਨਾੲੀਟ ਦੋਸਤੋ??


Loading
0 0