ਦਿਲ ਭਾਲ ਦਾ ਸਾਥ ਸਾਜਨਾ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਪੱਕਾ ਵਚਨਾ ਦਾ ਕੀਤੇ ਓਹਨੁ ਭਾਲ ਦਾ ਖ਼ਰ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ੲਿਕਲੇਪਨ ਚ ਮਰ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵਾਂ … ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਯਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘ


Loading
0 0