ਦਿਨ ਡੁਬੇਅਾ, ਤੇ ਦਿਲ ਡੁਬੇਯਾ ਸ਼ਾਮ ਪਈ ਤੇ ਰੋਯੀਆਂ ਅਖੀਅਾਂ, ਚੰਦ ਚੜੇਅਾ ਤੇ Peya ਭੁਲੇਖਾ, ਰਾਤ ਪ੍ਯੀ ਤੇ ਆਸਾਂ ਮੁਕਿਯਾਂ, *ਗੁਰਸੇਵਕ* ਦਿਯਾਂ ਖੁਸ਼ਿਯਾਂ ਪਤ


Loading
0 0