ਜਦ ਬਾਗ਼ ਚ ਪਹਿਲਾ ਫ਼ੁੱਲ ਖ਼ਿਲੇ ਜਦ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰੇ ਗ਼ਿਲੇ ਜਦ ਦਿਨ ਦੇ ਗਲ਼ ਲੱਗ ਰਾਤ ਮਿਲੇ ਮੈਂ ਓਦੌ ਤੇਨੂੰ ਯ਼ਾਦ ਕਰਦਾਂ ਆਪਣੇਂ ਪਿੰਡਾ ਦੀ ਦੂਰੀ


Loading
0 0