ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹਥਾਂ ਦੀਆ ਲਕੀਰਾਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਲਕੀਰ ਹੋ ਗਏ… ਜਿਸਨੂ ਪੂਜਿਆ ਓਹ ਖੁਦਾ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ…. ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ


Loading
0 0