?“ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਬਰ ਕਰੋ , ? ਤੇ . . . ਉਸਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ , ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ . ! ! ? ??ਸ਼ੁਭ ਪ੍ਰਭਾਤ ਦੋਸਤੋਂ???☕?


Loading
0 0