ਕੁਝ ਇਸ ਤਰਾ੍ਂ ਮੈ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਰ ਲਿਆ?? ਕਿਸੀ ਤੋ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਈ,ਕਿਸੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਲਿਆ?? ???ਸ਼ੁਭ ਸਵੇਰਾ ਦੋਸਤੋ???


Loading
0 0