ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ,ਤੇ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ….. ਜਦੋ ਤੋ ਫਰਕ ਸਮਝ ਆਇਆ,ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਈ ਜਿੰਦਗੀ* ?ਸ਼ੁਭ ਸਵੇਰਾ ਦੋਸਤੋ?


Loading
0 0