ਰੱਬਾ ਸਬ ਤੇ ਮੇਹਰ ਕਰੀ…? ਕਰੀ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ? ਪਰ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੀ … ਸੁਖੀ ਵਸਣ ਸਾਰੇ ? ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹਨੇਰ ਨਾ ਕਰੀ ? ?ਸ਼ੁਭ ਸਵੇਰਾ ਦੋਸਤੋ?


Loading
0 0