ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਭਲੇ ਹੀ 2G 3G ਅਤੇ 4G ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀ ਤਾਂ ਦਾਸ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਚਰਣਾ ਦੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ੴ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ☬ਜੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ । ??


Loading
0 0