? ਘੜੀ ਦੀ ਸੂਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇਸਲਈ ਸਭ ਉਸਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ . . . . ਤੁਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਣਗੇ . . .


Loading
0 0