ਸ਼ਕਲ ਤਾ ਸੋਹਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਨਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਰੂਹ ਸੱਚੀ ਲੱਖਾ ਵਿਚੋ ਇਕ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ


Loading
0 0