ਮੇਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ?ਸਦਾ ਹਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ..ਮੈ ਲੱਜ ਪਾਲਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਆਂ..ਮੈਥੋ ਸਾਰੇ ਗਮ ਪਰੇ ਰਹਿੰਦੇ..


Loading
0 0