ਇਨਸਾਨ ਮਕਾਨ ਬਦਲਦਾ ਹੈ , ਕਪੜੇ ਬਦਲਦਾ ਹੈ , ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਦਲਦਾ ਹੈ , ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ…ਕਿਉਂਕਿ ? ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ… ! ! ! ?? ??ਸ਼ੁਭ


Loading
0 0