ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਰਾਹਾ ਚੋਂ ਲੰਘਾਈ ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ , ਪੱਲਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫੜਾਈ ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ , ਤਾਂ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆਂ ਰਹੇ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ , ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਬ


Loading
0 0