ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀ ਛੋਟੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੋਚ ਉੱਚੀ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਫੁਕਰੀ ਮਾਰਨੀ ਨਹੀ ਆਉਂਦੀ , ਗਲ ਸੱਚੀ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵੈਰੀ ਸੱਚ ਦੀ


Loading
0 0