ਹਰ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗਲਤੀ ਇਸ ਨਾਦਾਨ ਤੋਂ , ਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਏ ਉਹ ਮਾਫ , ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਦੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੀ ਮੈਂਥੋ ਗਲਤੀ ਕਰਵਾ ਜਾਂਦੀ ਏ…..


Loading
0 0