ਵਕਤ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਗੁਜਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੁੰ ਵਕਤ ਤੌ ਵੀ ਤੇਜ ਨਿਕਲੀ, ਦੀਪ ਰਜਵਾਲੀਆ


Loading
0 0