ਉਸਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀ ਸਬ ਕੁਝ ਲੁਟਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਸੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਸੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ


Loading
0 0