ਕਦੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਥੱਕਦੀਆਂ , ਅੱਜ ਇਹ ਬੁੱਲੀਆਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਨੇ , ਕਦੀ ਏਨਾ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਏਨੀ ਚਮਕ ਸੀ , ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਏ…………


Loading
0 0