ਅੱਜ ਏਹ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਏ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਸਵਾਲ ਨੇ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ………….


Loading
0 0