ਪਤਾ ਨਹੀ ਕਿਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਅੱਜਕਲ ਜਿਸ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਕੱਲ ਤੱਕ ਅਸੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ?


Loading
0 0