ਤੂੰ ਛੱਡਿਆ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਏਵੀ ਗੱਲ ਸਹਾਰੀ , ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਤੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਕੈਸੀ ਏ ਬੀਮਾਰੀ……


Loading
0 0