ਉਹਦੀ ਇਜਾਜਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਹੁਣ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਚੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਕੀ ਸਬੂਤ ਦੇਵਾਂ॥


Loading
0 0