ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਆਪ ਲਿਖਦਾ,ਜੇ ਏ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਕੌਣ ਲਿਖਦਾ ਹੈ . Shipa baidwan ණ


Loading
0 0