ਜਿਹੜੇ ਸਾਹ ਵਿਚ ਸਾਹ ਤੂੰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਅਜ ਮੁੱਕ ਚੱਲੇ ਉਹ ਸਾਹ ਸੱਜਣਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ‘ਚ ਡੋਰ ਨਸੀਬਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾ ਸਿਵਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਸੱਜਣਾ Shipa baidwan ණ


Loading
0 0