ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ? purpose ? ਕਿਉ ਨਹੀ ਕਰਦਾ,,ਮੈ ਕਿਹਾ ਕਮਲੀਏ purpose ? ਤਾਂ ਫੁਕਰੇ ਮਾਰਦੇ ਆ,,ਆਪਾ ਤਾ offer ਦੇਈ ਦੀ ਏ….. dhillon


Loading
0 0