ਅੱਜ ਹਿਕ ਤੇ mobile ਰੱਕ? ਕੇ ਸੁਤੇ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸੋਦੀ ਸੀ ??ਰਕਾਨੇ ਤੂ ਨੀ ? ਰਾਜ ਅਟਵਾਲ?


Loading
0 0