ਵਕਤ ਬਦਲ ਜਾਊ ਪਰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਨੀ ਬਦਲਦਾ.. ਰੂਹ ਬਦਲ ਜਾਊ ਪਰ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਨੀ ਬਦਲਦਾ.. ਐਨਾ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂਂ ਖੁਦ ਤੇ ਨਹੀ.. ਮੈਂ ਬਦਲ ਜਾਊ ਪਰ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਨੀ


Loading
0 0