?ਇਹਨਾ ਅੱਖੀਆ ਚ ਪਾਵਾ ਕਿਵੇ ਕਜਲਾ ਮੈ ਵੇ ਅੱਖੀਆ ਚ ਤੂੰ ਵਸਦਾ?????


Loading
0 0