ਬਹਾਨੇ ਨਾ ਬਣਾ ਸੱਜਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਫਾ ਹੋਣ ਦੇ… ਤੈਨੂੰ ਚਹੁੰਣ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਮੈ.. ?❤SHauKeeN Gabru❤?


Loading
0 0