ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇਂ, ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਖਰੀਦ ਲੈ, ਅਸੀ ‘ਕੀਮਤ’ ਨਾਲ ਨੀਂ ‘ਕਿਸਮਤ’ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.. sweety gill


Loading
0 0