ਮੇਰੀ ਦੀਵਾਨਗੀ ਪਾਗਲਪਨ ਹੀ ਸਹੀ ਮੈਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਨਾਂਹ ਨਾਲ ਵੀ… ………………ਗਗਨਦੀਪ………………..


Loading
0 0