ਵੇਸੈ ਤਾ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ #ਵੈਰ ਨਈ ਪਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੀਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਚਾਹਿਆ ਤਾ ਤੇਰੀ #ਖੈਰ ਨਈ ^^^ ਜੈਸ-E^^^


Loading
0 0