ਸਾਡੇ ਕੱਖ ਨਾ ਪੱਲੇ ਫਕੀਰਾਂ ਹੀਰਾਂ ਭਾਲਦੀਆਂ ਪੁੱਤ ਅਮੀਰਾਂ RAMAN


Loading
0 0