ਬੜਾ ਅੜਬ ਅਸੂਲੀ ਏ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੇ ਫਜੂਲੀ ਏ ਤੇਰੀ Smile ਜੱਟਾ## ਕਹਿੰਦੀ FAN ਬਣਾਉਂਦੀ ਏ


Loading
0 0