ਪੀੜਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਬੀਤ ਗਈ ਉਮਰ ਸੀ ਮੌਜਾਂ ਮਾਨਣ ਦੀ.. … ‘ਦਿਲਾ’ ਐਵੇ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਸੀ, ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਰਮਜਾਂ ਜਾਨਣ ਦੀ ..


Loading
0 0