ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬਣ ਸਕਦਾ…. ਭਾਵੇਂ ਬਣਕੇ ਵਿਖਾਵੇ ਕੋਈ ਲੱਖ ਸੱਜਣਾ….. ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਖੀ ਜਾਵੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਮੇਨੂੰ…. ਪਰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੇ ਹੈ ਸਿਰਫ ਹੱਕ ਤੇਰ


Loading
0 0