ਅੱਤ ਕਰਾਕੈ ਛੱਡਤੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਿਲ ਚੋਂ ਵੀ ਕੱਡਤੀ Raman


Loading
0 0