ਜੇ ਮਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀ ਅਸੀ ਵੀ ਮਿਟੀ ਆ ਅੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਛੁਹ ਜਾਵੇ ਐਨੀ ਕੁ ਸੋਚ ਦਿਮਾਗ ‘ਚ ਰੱਖੀ ਏ


Loading
0 0