ਏਨਾ ਰੂਪ ਦਾ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰ Mundeya ਕੀ ਸਾਡੀ ਚਮੜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨੀ , ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਤੂੰ Putt ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਏ, Dhee ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਗਾਲ ਦੀ ਨੀ ..!!


Loading
0 0