ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖਟਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਖ਼ੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਪਤੀਲਾ . . . .?? . . . . . ,. . . . . ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨਖਰੋ ਤੇਨੂੰ ਸੂਟ ਸਵਾ ਦੂੰ . ਨੀਲਾ, ਨੀਲਾ


Loading
0 0