ਪਰ ਪਰਾਰ ਦਾ ਤੇਰੇ ਿਪਛੇ ਮਾਰਦਾ ਿਫਰਾਂ ਟਰਾੲੀ ਹਾਂ ਨਾਂ ਤੇਰੀ ੳੁਡੀਕਦਾ ਮਰ ਿਗਅਾ ਹਾਂ ੁੁੁੁੁੁ ੁਨਾ ਤੇਰੀ ਅਾੲੀ ਲਵ ਮੈਿਰਜ ਕਰਾੲੀੲੇ ਹਾਨਣੇ ਲੲੀੲੇ ਚਲ


Loading
0 0