ਸੱਸ ਮੇਰੀ ਨੇ ਗਿਹਣੇ ਘੜਵਾੲੇ ਮੇਨੂੰ ਕਿਹੰਦੀ ਪਾ ਕੁੜੇ ਮਾਹੀਅਾ ਮੇਰਾ ਲੂਣ ਘੋਟਣਾ ਪਾਵਾਂ ਿਕਹਦੇ ਚਾਅ ਕੁੜੇ


Loading
0 0