ਓ ਮੌਜਾ ਭੁਲਣੀ ਆ ਨੀ ਜੋ ਬਾਪੁ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰੀ ਆ


Loading
0 0